به صفحه الکترونیک پیگیری پیام سامانه 137 خوش آمدید.

شهروند گرامی با وارد کردن شماره پیگیری اختصاصی از وضعیت گردشکار درخواستهای خود از شهرداری اهواز مطلع شوید